Algemene verkoopsvoorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS:
Naam vennootschap: COUP DE FEU BV
Handelsnaam: COUP DE FEU
Adres: Stationsstraat 333 te 8540 Deerlijk
BTW nummer: BE0719.331.709


Art. 1 Definities
- Verkoper: COUP DE FEU is de verkoper van de producten en diensten, en is een
onderneming in de zin van artikel I.1, 1° WER.
- Koper: de kopers zijn consumenten in de zin van artikel I.1, 2° WER indien zij
natuurlijke personen zijn die handelen voor doeleinden die buiten zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteiten vallen. Indien er wel wordt gehandeld voor
beroepsdoeleinden, zullen de beschermde regels die betrekking hebben op
consumenten niet van toepassing zijn.


Art. 2 Geldende voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van
COUP DE FEU.
2.2 Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene
voorwaarden. De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te
aanvaarden door het plaatsen van de bestelling, en verzaakt daarmee uitdrukkelijk en
volledig aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ten allen tijde consulteerbaar op de website
https://www.coupdefeu.be/.
2.4 Er wordt gegarandeerd dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en
voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
COUP DE FEU kan BBQpakketten (bestaande uit vleeswaren, diverse salades en sauzen)
aanbieden, deze samenstelling kan licht wijzigen naar gelang de beschikbare voorraad. De
klant is hiervan op de hoogte en dit kan geen reden zijn tot afzien van de aankoop.
2.5 Alle producten die worden aangeboden door COUP DE FEU zijn bederfelijke producten,
hierop is geen herroepingsrecht van toepassing.


Art. 3 Aanbod
3.1 COUP DE FEU biedt verschillende diensten aan waarbij producten steeds producten van
uitstekende kwaliteit worden gebruikt. Er is mogelijkheid tot afhaalservice, alsook kok aan
huis en catering behoort tot de mogelijkheden. De specificaties van de producten en
diensten zullen zo nauwkeurig mogelijk worden omschreven. De afbeeldingen op de website
zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
3.2 Indien er specifieke vragen zijn omtrent de producten kan er telefonisch en per e-mail
contact worden opgenomen.


Art. 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn inclusief 6% BTW voor food op afhaal. Diensten op locatie zijn 12% BTW
Dranken, prestaties en huurmateriaal zijn 21%BTW
4.2 De prijzen zijn consulteerbaar op de website https://www.coupdefeu.be/, en zullen ook
weergegeven worden op de offerte.
4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de website of in flyers zijn onder
voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard.


Art. 5 Offertes
5.1 Offertes zijn geldig voor een periode van 30 kalenderdagen, tenzij hiervan schriftelijk
door COUP DE FEU wordt afgeweken. De aanvaarding van de offerte dient te gebeuren
binnen deze periode van 30 dagen.
5.2 Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig indien COUP DE FEU dit schriftelijk heeft
bevestigd.
5.3 Tijdens de duurtijd van de offerte blijven de prijzen geldig die in de offerte gegeven zijn,
na het verlopen van de offerte kunnen de prijzen uiteraard wijzigen.


Art. 6 Betalingen
6.1 Bij goedkeuring van de offerte dient er een voorschot van 30% overgemaakt te worden
op de rekening van COUP DE FEU als bevestiging van de bestelling. Dit voorschot dient te
worden betaald uiterlijk 14 dagen voor de leveringsdatum. Indien dit voorschot op dat
ogenblik niet is voldaan, beschikt COUP DE FEU over het recht om prestatie te annulering,
de klant blijft in dat geval wel gehouden tot betaling van het voorschot.
6.2 Bij de aankoop van pakketten zal er onmiddellijk moeten worden betaald.
6.3 Ieder op de vervaldag onbetaald bedrag wordt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling vermeerderd met verwijlintresten ten bedrage van 10% en met een
forfaitaire schadevergoeding van 10 % ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten,
met een minimum van € 125,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning. Indien
er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de
facturen verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding is te onderscheiden van de
gerechtskosten die aan COUP DE FEU toekomen.

Art. 7 Levering
7.1 Er worden geen extra kosten aangerekend voor leveringen binnen een straal van 15 KM
bij Deerlijk.
7.2 Voor leveringen buiten een straal van 15 KM van Deerlijk worden er extra
leveringskosten aangerekend, dit tegen een tarief van 0,5 EUR per KM.


Art. 8 Aanpassingen en klachten
8.1 Klachten omtrent de goederen of diensten dienen per aangetekend schrijven gemeld te
worden aan COUP DE FEU binnen een termijn van uiterlijk 7 dagen na het leveren van de
diensten/goederen.
8.2 Indien de klant omwille van allergenen een aangepast menu wenst, dient dit bij de
bestelling gemeld te worden.


Art. 9 Annuleringen
9.1 Een annulering van een boeking is mogelijk tot 30 dagen voor de geboekte datum. Dit
kan enkel zonder schadevergoeding indien er een geldige motivering wordt gegeven. Zonder
motivering zal een schadevergoeding van 20% worden aangerekend bovenop het reeds
betaalde voorschot.
9.2 Bij een annulering binnen de 14 dagen voor de voorziene datum zal er een
schadevergoeding van 40% van de eindfactuur worden aangerekend bovenop het reeds
betaalde voorschot.
9.3 Indien de klant op de dag van reservering de producten niet komt afhalen zal de
volledige factuur worden aangerekend aan de klant.


Art. 10 Overmacht
10.1 COUP DE FEU is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kan
worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,
welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie
door onze toeleveranciers, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, epidemieën, pandemieën,
Covid-19, oorlog, overstromingen, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,
overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of
fabrikanten van COUP DE FEU alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken
in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 COUP DE FEU behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt
gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
10.4 Indien COUP DE FEU bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt
echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
10.5 In geen geval is COUP DE FEU gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


Art. 11 Aansprakelijkheid
11.1 COUP DE FEU kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade die ontstaan is
door verkeerd aanwenden van de producten. Hierbij worden ook allergieën uitgesloten en
producten waar stokjes rond zitten en dergelijk. Het is op de eigen verantwoordelijkheid van
de klant om allergieën voorafgaandelijk aan COUP DE FEU te melden.
11.2 COUP DE FEU kan nooit aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het gedrag
van de klant.
11.3 Indien de klant schade toebrengt aan het materiaal van COUP DE FEU dient dit
vergoed te worden. De klant brengt COUP DE FEU hiervan onmiddellijk op de hoogte.


Art. 12 GDPR clausule
12.1 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt
voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De persoonsgegevens zullen
alleen verwerkt worden indien dit voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst
(doeleinden zijn onder meer het beleveren van de klant, de klant informeren over nieuwe
producten die nauw verband zijn met het product dat voorwerp uitmaakt van deze
overeenkomst). Indien COUP DE FEU de persoonsgegevens verwerkt voor andere
doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk de toestemming vragen van de klant.
12.2 COUP DE FEU zal aan de klant de mogelijkheid geven om zijn rechten uit te oefenen
die betrekking hebben op zijn persoonsgegevens. De klant wordt over deze rechten (en tal
van andere zaken) geïnformeerd in de privacypolicy, zoals deze wordt opgenomen op de
website. De gegevens worden bijgehouden gedurende de duur van de overeenkomst.


Art. 13 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
13.1 Het toepasselijke recht op deze overeenkomst is het Belgische recht.
13.2 De bevoegde rechtbanken zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

Algemene voorwaarden mei 2020.